Kiedy słyszymy o skandalach korporacyjnych, nadużyciach w miejscu pracy czy naruszeniach przepisów, często stoi za tym osoba, która odważyła się zgłosić problem. Informatorzy, czyli osoby zgłaszające nieprawidłowości, odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu i zapobieganiu naruszeniom. W odpowiedzi na potrzebę lepszej ochrony tych osób Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937.

Co to jest ta dyrektywa?

Jest to zbiór przepisów mających na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Ustala minimalne standardy, które państwa członkowskie muszą spełniać, aby chronić informatorów przed odwetem oraz zapewnić im dostęp do wsparcia i doradztwa.

Kogo dotyczy?

Dyrektywa dotyczy szerokiego zakresu sektorów – od finansów, przez zdrowie publiczne, aż po ochronę środowiska. Obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Firmy i instytucje publiczne mają obowiązek dostosować się do jej wymagań, tworząc kanały zgłaszania naruszeń oraz zapewniając ochronę informatorom.

Dyrektywa o informatorach

Jaki ma wpływ na każdego z nas?

Dzięki tej dyrektywie, osoby, które dostrzegą nieprawidłowości czy nadużycia w miejscu pracy, mogą czuć się bardziej pewnie, zgłaszając problem. To z kolei wpływa na większą przejrzystość i uczciwość w miejscach pracy oraz lepszą ochronę interesów obywateli.

Jak możemy wykorzystać tę dyrektywę?

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia:

  • Możesz zgłosić problem wewnętrznie w swojej organizacji przez dedykowane kanały zgłaszania.
  • Jeśli wewnętrzne kanały zawiodą lub uznasz, że nie są odpowiednie, możesz zgłosić problem zewnętrznym organom nadzorczym.
  • W trakcie całego procesu masz prawo do ochrony swojej tożsamości oraz dostępu do wsparcia i doradztwa.
  • Jeśli doświadczysz odwetu za zgłoszenie, dyrektywa zapewnia Ci ochronę i możliwość dochodzenia swoich praw.

W skrócie, dyrektywa ta daje narzędzia do tego, aby odważnie i odpowiedzialnie działać w obliczu naruszeń, promując jednocześnie kulturę przejrzystości i uczciwości w całej Europie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *